محیطهای رسوبی و چینه سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید، بینک و خویز، فروافتادگی دزفول جنوبی

محیطهای رسوبی و چینه سکانسی سازند فهلیان در میدانهای نفتی رگ سفید، بینک و خویز، فروافتادگی دزفول جنوبی

نویسنده‌گان:

[ یعقوب لاسمی ] - گروه زمین شناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
[
حسین محمدخانی ] - گروه زمین شناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
[
مجید خزایی ] - گروه زمین شناسی ، دانشگاه تربیت معلم تهران
[
محمدعلی کاوسی ] - اداره اکتشاف، شرکت ملی نفت ایران

خلاصه مقاله:

بررسی پلاکهای نازک نمونه های چاه نمودار ژئوفیزیکی پرتو گامای سازند فهلیان در چاه های میادین نفتی رگ سفید، بینک و خویز به شناسایی کمربندهای رخساره ای دریای باز، سد و تالاب پست سد در سازند فهلیان انجامیده است. کمربند رخساره ای دریای باز در بر دارنده رخساره های مادستون تاوکستون بیوکلستی و شیل / وکستون پلاژیک (دارای رادیولر، اسپیکول و فرامینیفر پلانکتونیک) است. از ویژگیهای این کمربند رخساه ای دارا بودن رخساره های دوباره نهشته شده آهکی است. کمربند رخساره ای سدی با رحساره های گرینستون اینتراکلسیتیف اائیدی، پلوئیدی و باندستون لیتوکودیوم مشخص می شود. کمربند رخسارهای تابال پشت سد در بر گیرنده رخساره های مادستون و وکستون بیوکلستی دارای جلبک سبز (داسی کلد) فرامینیفر بنتیک و دو کفه ای است . رسوبات سازند فهلیان در یک پلاتفرم کربناته با انتهای پر شیب (Shelf) نهشته شده است. تغییرات عمومی رخساره ها و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند فهلیان نشان دهنده دو سکانس (چرخه کم ژرفا شونده رده سوم) رسوبی است.

کلید واژه ها: خوزستان