مگماتیتیزاسیون و گرانیتیزاسیون در هاله دگرگونی توده نفوذی قهرود

مگماتیتیزاسیون و گرانیتیزاسیون در هاله دگرگونی توده نفوذی قهرود

نویسنده‌گان:

[ مریم آهنکوب ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
ایرج نوربهشت ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
محمود خلیلی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
محمدعلی مکی زاده ] - گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:

فاکتورهای عمده گرانیتی شدن و میگماتیتی شدن سنگهای رسوبی در منطقه قهرود عبارتند از :
1. تزریق توده گرانیتوئیدی قهرود و بدنبال آن فرایندهای متاسوماتیسم ثانویه
2. ترکیب شیمیائی و کانی سای و خلل و فرج حاوی محلولهای نمکی سنگ درونگیر
3. کردیریت و تمرکز آب و عناصر آلکالن و مواد فرار در آن
4. سیالات غنی از مواد فرار با منشاء ماگمائی

کلید واژه ها: اصفهان