غلظت عناصر عمده و کمیاب در آب رودخانه ی کارون

غلظت عناصر عمده و کمیاب در آب رودخانه ی کارون

نویسنده:

[ نصر الله کلانتری ] - گروه زمین شناسی، دانشکده علوم دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:

از رودخانه کارون و سر شاخه های آن 20 ایستگاه نمونه برداری انتخاب شد و غلظت عناصر عمده و کمیاب اندازه گیری شد . تغییرات قابل توجهی از سرچشمه تا ورودی به خلیج فارس در عناصر عمده مشاهده می شود . ولی همه عناصر کمیاب چنین روندی را نشان نمی دهند . هر چند که غلظت Fe و Zn در امتداد رودخانه چندان تغییری را نشان نمی دهد ولی غلظت تعدادی عنا صر کمیاب در ایستگاه های مختلف متغیر است و غلظت بقیه ی عناصر کمیاب به سمت پایاب افزایش می یابد .

کلید واژه ها: خوزستان