سنگهای دگرگونه شمال گلپایگان پرکامبرین یا ترسیری؟

سنگهای دگرگونه شمال گلپایگان پرکامبرین یا ترسیری؟

نویسنده‌گان:

[ مرتضی طبائی ] - دانشکده مهندسی معدن-دانشگاه صنعتی اصفهان
[ سلمان ولایتی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

رخنمون گسترده ای از سنگهای دگرگونه در شمال گلپایگان تا شمال موته بشکل نواری کشیده شده و سن پرکامبرین به آن اطلاق گردیده است. این سنگها از نظر موقعیت در زونهای ساختمانی -رسوبی ایران در زون سنندج-سیرجان واقع شده است. تعداد 20 نمونه از نیمرخ واقع در 1/5 کیلومتری جنوب شرق روستاهای مرق و چشمه سفید در شمال عرب گلپایگان برداشته شده و مورد بررسی های پالینولژیکی قرار گرفته است. بررسی های اولیه پالینولژیکی بیانگر حضور عناصر پالینومورف خشکی و دریایی با سن کرتاسه بالایی تا ائوسن در این سنگهای دگرگونه است و محیط کناره ای و آب و هوای گرم و مرطوب را در زمان تشکیل نهشته ها مشخص می نماید.

کلید واژه ها: اصفهان