رخساره های ریفی سازند ایلان قره (دونین پسین - کربنیفر پیشین)

رخساره های ریفی سازند ایلان قره (دونین پسین - کربنیفر پیشین)

نویسنده‌گان:

[ نادر کهنسال قدیم وند ] - گروه زمین شناسی دانشگا ه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال
[ یعقوب لاسمی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
[ داود جهانی ] - گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران شمال

خلاصه مقاله:

سنگهای ریفی در قسمتهای زیرین و میانی سازند ایلان قره در شمال آذربایجان شناسایی شده اند. این سنگها وابسته به فرازنین هستند و با ریفهای مرجانی و جلبکی هم سن خود در ایران مرکزی هم ارز می باشند. در البرز مرکزی و شرقی همانند چنین رخساره هایی تشکیل نگر دیده است. وجود تفاوت در شرایط حاکم بر حوضه ی رسوبی از یک سو و رخداد هم زمان و تکراری پدیده هایی مانند نوسانات سطح آب دریا، شرایط بدون اکسیژن و تغییرات جهانی آب و هوا از سوی دیگر، عواملی هستند که به محدود بودن زمانی ومکانی نهشته های ریفی انجامیده اند .

کلید واژه ها: آذربایجان غربى