تعیین مینرالوژی اولیه و بازسازی محیط رسوبی نهشته های کربناته سازند مبارک (کربونیفر زیرین) با استفاده از اطلاعات ژئوشیمیایی

تعیین مینرالوژی اولیه و بازسازی محیط رسوبی نهشته های کربناته سازند مبارک (کربونیفر زیرین) با استفاده از اطلاعات ژئوشیمیایی

نویسنده‌گان:

[ بیتا ارباب ] - گروه زمین شناسی، علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
[ محمد حسین آدایب ] - گروه زمین شناسی، علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

انجام آنالیزهای ژئوشیمیایی و تعیین عناصر اصلی و فرعی Mn,Fe,Na,Sr,Mg,Ca و نسبت Sr/Ca,Sr/Na,Sr/Mn و ارتباط آنها با ایزوتوپهای پایدار اکسیژن و کربن بیانگر مینرالوژی اولیه آراگونیتی حوضه سازند مبارک می باشد. این رسوبات عمدتاً تحت تأثیر دیاژنز متئوریکی در یک سیستم نیمه بسته تا باز واقع شده اند. با نگرشی به تجزیه و تحلیل شیمی رخساره ها می توان یک توزیع بایمودالی را برای عنصر Sr در نظر گرفت. رخساره های لاگونی و پشت سدی بیشترین تمرکز Sr و توزیع متوسطی از عناصر Mn,Fe,Na را دارا هستند. رخساره های سدی و دریای باز کمترین تمرکز Sr را نشان می دهند. بیشترین تمرکز Sr، بعد از رخساره های لاگونی متعلق به رخساره های پهنه جذر و مدی است. محدوده درجه حرارت قدیمه برای این حوضه بر اساس سنگین ترین ایزوتوپ اکسیژن 18، بین 26 تا 30 درجه سانتی گراد تخمین زده شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد