توالی ولکانو کلاستیک های ائوسن در منطقه علی آباد کوشک نصرت، شمال دریاچه حوض سلطان قم

توالی ولکانو کلاستیک های ائوسن در منطقه علی آباد کوشک نصرت، شمال دریاچه حوض سلطان قم

نویسنده:

[ محسن رنجبران ] - گروه زمین شناسی دانشکده علوم دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

مطالعه ی بیش از 120 مقطع نازک میکروسکوپی برداشت شده از توالی سنگهای ولکانوستیکی و هیبریدی منطقه ی علی آباد و کوشک نصرت واقع در شمال دریاچه ی حوض سلطان واقع در کیلومتر 75 تا 85 آزاد راه تهران -قم نشان داد که رخساره ها و سنگهای ولکانوکلاستیکی به شرح زیر می باشد: 1- توف های لینیک، کریستال و ویتریک؛ 2- لاپیلی استون، لاپیلی توف و برشهای پیروکلاستیک؛ 3-ایگنمبریتها؛ 4-آندزیت های پورفیری؛ و5-توفیت ها. در شرایط آرامش که فعالیت های آزادواری محدود و کم رونق می شده، در حوضه های رسوبی کم عمق محلی، رسوبگذاری شده است. با توجه به حضور باندهای غنی های از : نومولیت در بین سنگهای هیبرید سن ائوسن را برای سنگهای ولکانوکلاستیک و هیبریدی پیشنهاد می شود. در بخشهای کم عمق حوضه رسوبگذاری، آثار زیست آشفتگی که عمدتاً آنها را به فعالیت خرچنگها نسبت می دهند مشاهده می شود.

کلید واژه ها: قم