اهمیت مطالعات ژئوترموگرافی لرزه یی در ساختگاههای شدیدا درزه دار و کارستی (با نگرشی به ساختگاه سد نمرود و سد سلمان فارسی)

اهمیت مطالعات ژئوترموگرافی لرزه یی در ساختگاههای شدیدا درزه دار و کارستی (با نگرشی به ساختگاه سد نمرود و سد سلمان فارسی)

نویسنده:

[ حمید رضا زارعی ] - کارشناس ارشد زمین شناسی، وزارت نیرو، سازمان آب منطقه یی فارس

خلاصه مقاله:

ترمو گرافی لرزه ایی یکی از تکنیکهای ژئوفیزیکی ست که می توان از آن جهت بررسی شرایط زمین شناسی در ساختگاه های درز وشکافدار و کارستی استفاده کرد . موفقیتهای مبهمی جهت تصویر برداری مستقیم از حفره ها، دودکشها و سیستم حفره های مجزا به دست آمده است . شناسایی این گونه ساختها، در مواردی که با نواحی شکستگیها و شدیداً درزه دار همراه هستند، از درجه ی اطمینان بیشتری برخوردار است . در مطالعه یک ساختگاه باید روشهای مختلف ژئوفیزیکی مورد بررسی قرار گیرد و سپس در مورد استفاده از ترموگرافی لرزه یی جهت بهینه سازی طراحی در منطقه تصمیم گیری کرد . حفره های مجزا از قبیل غارها ی انحلالی، حفره ها و دودکشها تغییرات قابل ملاحظه ایی از نظر اندازه، عمق، نوع پرکننده ها و شکل دارند . این ساختها اغلب با تغییراتی در سنگ شناسی و ساختارهای زمین شناسی همراه هستند . در این مقاله از تجربیات به دست آمده در طرح سد نمرود استفاده شده و جهت شناسایی تکمیلی ساختگاه کارستی سد سلمان فارسی، نحوه ی گسترش حفره های کارستی و زونهای شکسته شده و ارتباط آنها با یکدیگر، توموگرافی لرزه یی به منظور اجرای بهینه و مطمئن تر پرده آب بند پیشنهاد شده است .

کلید واژه ها: سایر موارد