آنالیز داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان با استفاده از روش آنالیز همبستگی متعارف

آنالیز داده های ژئوفیزیک، ژئوشیمی و آلتراسیون منطقه دره زار استان کرمان با استفاده از روش آنالیز همبستگی متعارف

نویسنده‌گان:

[ حجت ا... رنجبر ] - گروه معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ مصطفی شاه حسینی ] - گروه معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ ماه بانو تاتا ] - گروه آمار، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

این مقاله روشی را جهت ترکیب، آنالیز و تفسیر داده های مغناطیسی و رادیومتری هوایی ارائه می کند. نهشته مس پورفیری دره زار در مجموعه ماگمایی ارومیه دختر ایران مرکزی واقع شده است. آلتراسیونهای آرژیلیک و پتاسیک براحتی در سطح زمین قابل مشاهده نمی باشند. توزیع مکانی داده های ژئوفیزیکی با سنگ شناسی و الگوی آلتراسیون مطابقت دارد. نهشته مس پورفیری دره زار به عنوان منطقه کنترلی برای تعیین میزان همبستگی بین داده های ژئوفیزیک هوایی و منطقه کانی سازی در نظر گرفته شده است. داده های مغناطیسی و رادیومتری هوایی و داده های ژئوشیمی، آلتراسیون و ژئوفیزیک زمینی با هم به کمک روش همبستگی متعارف ترکیب و آنالیز شده اند. این روش جهت جداسازی مناطق با آلتراسیونهای گرمابی و همچنین کاهش حجم داده ها مفید تشخیص داده شده است.

کلید واژه ها: کرمان