پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز آندزیتهای غرب اردکان

پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز آندزیتهای غرب اردکان

نویسنده‌گان:

[ جواد قانعی اردکانی ] - کارشناس ارشد پترو لوژی دانشگاه تهران
[ علی درویش زاده ] - استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

سنگهای آندزیتی غرب اردکان بخش کوچکی از زون آتشفشانی ارومیه-دختر و ایران مرکزی است که به سن ائوسن و به صورت مجموعه ی آندزیتی-تراکیت-داسیت-ریولیت و سنگهای آذرآواری وابسته بوده که در آن میان آندزیتی ها بیشترین گسترش را دارند. بر اساس مطالعات پتروگرافی آندزیتها دارای بافت پرفیری هیالوپرفیری و گلومرپرفیری با تجمی از کانیهای پلاژیوکلاز، آلکالی فلدسپار، بیوتیت و هورنبلند بوده و به شدت تحت تأثیر دگرسانی پروپیلیتی شدن و اپیدوت زایی قرار گرفته اند. از نظر ژئوشیمیایی آندزیتها مورد مطالعه از نوع کوهزایی اسیدی با پتاسیم بالا هستند و ماگمای تشکیل دهنده ی این سنگها ماهیت متا-پرآلومین و کالکوآلکان پتاسیم متوسط -زیاد دارند. بطور کلی انطباق خوبی از نظر شیمیایی، صحرایی و پتروگرافی با آندزیت های آند مرکزی داشته و میتوا مدل پیشنهادی این منطقه دیگر فرایند تشکیل ماگما بر اساس فرایند چند منشأای و چند مرحله ای برای منطقه ی مورد مطالعه در نظر گرفت.

کلید واژه ها: یزد