نگرشی بر کانی سازی طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریه

نگرشی بر کانی سازی طلا در منطقه کوه زر تربت حیدریه

نویسنده‌گان:

[ بهرام شیرزاده ] - گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[ بهمن شیرزاده ] - گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[ حمید امیرخانی منفرد ] - گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
[ محمد حسن کریم پور ] - گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

منطقه کوه زر در فاصله 35 کیلومتری غرب شمال غربی شهرستان تربت حیدریه و 5 کیلومتری روستای فدیهه، در استان خراسان قرار دارد. این منطقه جزیی از کمربند ولکانوپلوتونیک شمال گسل درونه می باشد و از نظر ساختاری در زون تکنارکه بخشی از خرد قاره ایران مرکزی-شرقی است، قرار دارد. سنگهای منطقه شامل دو واحد اصلی، مجموعه سنگهای آذرآواری-آتشفشانی با سن ائوسن میانی و سنگهای گرانیتوئیدی نیمه عمیق است. مهمترین سیمای کانی سازی در منطقه ، کانی سازی بصورت رگه ای و رگچه ای است، که توسط گسلهای منطقه کنترل شده اند. کانیهای اصلی تشکیل دهنده مناطق کانی سازی، کوارتز و اسپیکولاریت بوده و مقدار کانیهای سولفیدی اندک است. دگرسانیهای موجود عبارتند از کلریتی شدن، سیلیسی شدن و به مقدار کم آرژیلیتی. متوسط عیار طلا حدود 6-3 گرم در تن می باشد. در منطقه آثار فعالیتهای معدنی قدیمی شامل تونلها، سرباره،آسیاب های سنگی و غیره دیده می شوند، که بیانگر اهمیت معدنی منطقه کوه زر در زمانهای گذشته است.


کلید واژه ها: خراسان رضوى