مطالعات و بررسی نهشته های نئوژن بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شرق روستای اسکندریه آباد (تربت حیدریه)

مطالعات و بررسی نهشته های نئوژن بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در شرق روستای اسکندریه آباد (تربت حیدریه)

نویسنده‌گان:

[ فاطمه هادوی ] - دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
[ معصومه عظیم زاده تبریز ] - دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

تاکنون مطالعات فسیل شناسی بر روی نهشته های نئوژن موجود در منطقه اسکندر آبا د واقع در شهرستان تربت حیدریه که در حقیقت شرقی ترین بخش ایران مرکزی ست صورت نگرفته است . بدین منظور و با توجه به ارزش ویژه نا نو فسیلهای آهکی در مطالعات زیست چینه یی ، این منطقه ی مورد بررسی قرار گرفت. از اینرو تعداد 30 نمونه برداشت و پس از مطالعات میکروسکو پی تعدادی جنس و گونه شناسایی گردید . براساس گونه های یافت شده سن نهشته های مذکور میوسن آغازین پیشنهاد می گردد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى