مطالعه ژئوشیمیایی بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مارون

مطالعه ژئوشیمیایی بیومارکرهای نفت مخزن آسماری در میدان نفتی مارون

نویسنده‌گان:

[ بهرام علیزاده ] - استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه زمین شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
[ بهمن مبین ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:

مخازن عمده نفت در ایران اکثراً در سازند آهکی آسماری که کم عمق ترین افق تولیدی به حساب می آید شکل گرفته اند. این مخازن دارای نفتی مرغوب با ظرفیت تولید بالا می باشند. مطالعات بیوشیمیایی نفت مخزن آسماری جهت تشخیص منشأ آن و متعاقباً کشف ذخایری با منشأ مشابه چه در تله های نفتی ساختمانیو چه در تله های نفتی غیر ساختمانی که متأسفانه کاربرد آن هنوز در ایران آن چنان شناخته شده نیست، کمک شایانی خواهد بود. در این مطالعه نمونه های نفت از سه چاه مختلف در مخزن آسماری میدان نفتی مارون در جنوب غربی ایران مورد ارزیابی شیمیایی قرار داده شد. آنالیزهای مقدماتی شامل مراحل آسفالتین گیری و کروماتوگرافی ستونی بر رو نمونه های یاد شده انجام گرفته و درصد برشهای هیدروکربوری در آنها مشخص گردید. همچنین با استفاده از دستگاههای کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی، توزیع آلکانهای نرمال و وایزوپرنوئیدها مورد ارزیابی قرار گرفته و بیومارکرهای موجود شناسایی شدند، نتایج به دست آمده نشان می دهد که منشأ مواد آلی تشکیل دهنده ی نفت مخزن آسماری در میدان مارون کولابی-دریایی بوده و از کروژن نوع II مشتق شده اند. همچنین بیشینه های آلکانهای نرمال نیز گونه های گیاهان دریایی را نمایش می دهند. میزان بلوغ حرارتی این نفت نیز نسبتاً بالغ می باشند.

کلید واژه ها: خوزستان