مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش ایرانی حوضه خلیج فارس

مطالعه ژئوشیمیایی نفت میادین بخش ایرانی حوضه خلیج فارس

نویسنده:

[ احمد رضا ربانی ] - دانشگاه امیر کبیر

خلاصه مقاله:

میادین نفتی بحش ایرانی حوضه خلیج فارس در مخازن کربناته با ترکیب آهکهای االیتی وبیوکلاستیکی با سن کرتاسه و ژوراسیک از شرق تا غرب حوضه گسترش دارند. آنالیز بیومارکرها ( GCMS,GCMS MS) و ایزوتوپ کربن 13 (Finnigan Mat Delta Plus) نمونه های نفتی این حوضه نشاندهنده وجود چند منشأ مختلف مولد نفت در تشکیل میادین نفتی این حوضه می باشد و بر اساس نوع و میزان بیومارکرها و توزیع مقادیر ایزوتوپ کربن 13 بین فرکشنهای نفت 3 گروه کاملا متمایز نفت را می توان در این حوضه تشخیص داد. که از نظر موقعیت جغرافیایی در حوضه نیز از یکدیگر متمایز می شوند. براساس ویژگیهای ژئوشیمیایی فوق می توان شرایط رسوبی سنگهای مادر-نوع مواد آلی و بلوغ حرارتی و شرایط تحول آن و فرایندهای ثانویه موثر را در این حوضه تعبیر و تفسیر نمود.

کلید واژه ها: سایر موارد