مطالعه ی هاله ی دگرگونی مجاورتی اندریان، شمال غرب ایران

مطالعه ی هاله ی دگرگونی مجاورتی اندریان، شمال غرب ایران

نویسنده‌گان:

[ مرتضی خضری ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز
[ محسن مؤذن ] - گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:

منطقه ی مورد مطالعه دراستان آذربایجان شرقی و در کمربند پلوتونیسم الیگوسن ایران واقع شده است. جایگیری توده ی نفوذی به شکل استوک در سنگهای میزبان مارنی، با ایجاد گرادیان حرارتی و شیمیایی، منجر به ایجاد هاله ی دگرگونی مجاورتی با لیتولوژی کالک-سیلیکات هورنفلسی در اطراف توده ی نفوذی شده است. براساس مطالعات پتروگرافی و با شناسایی پاراژنز کانیهای دگرگونی به ترتیب افزایش درجه ی دگرگونی، واکنشهای دگرگونی هاله ی مذکور شناسایی گردیده است. واکنشهای مذکور عموما از نوع واکنشهای کربن زدایی بوده و وقوع آنها ناشی از افزایش درجه ی حرارت است. شرایط ترمودینامیکی سیستم دگرگونی مانند فشار، درجه ی حرارت و Xco2 نیز بر اساس پاراژنز کانیها تعیین شده است.

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى