مطالعه هیدروژئولوژی چشمه کارستی کشپل در غرب مازندران

مطالعه هیدروژئولوژی چشمه کارستی کشپل در غرب مازندران

نویسنده‌گان:

[ محمد زارع ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
[ عزت ا... رئیسی ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شیراز
[ سید مهدی عمادی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد هیدرو ژئولوژی دانشگاه شیراز

خلاصه مقاله:

جهت تعیین خصوصیات هیدرودینامیکی و مسیر حرکت آب در چشمه ی کشپل، با اندازه گیری دبی و بررسیهای تکتونیکی در سطح حوضه ی چشمه ی فوق، همچنین تعیین پارامترهای شیمیایی و خصوصیات هیدرودینامیکی و نقش گسل موجود در انتقال آب و ارتباط چشمه ی کشپل با دشتک مشرف در 8 کیلومتری بالا دست آن مطالعه گردیده است. سطح حوزه ی آبگیر چشمه 25 کیلومتر مربع، متوسط حجم ذخیره ی دینامیکی آن 7 میلیون متر مکعب ( متوسط سال آبی از چشمه ی کشپل و مابقی از چشمه ی جوریند به دشتک بالا دست خارج می گردد

کلید واژه ها: مازندران