مطالعه چینه شناسی سازند مزدوران در مقطع ارداک واقع در شمال غرب مشهد با نگرشی جدید در تعیین مرز فوقانی آن با سازند شوریجه

مطالعه چینه شناسی سازند مزدوران در مقطع ارداک واقع در شمال غرب مشهد با نگرشی جدید در تعیین مرز فوقانی آن با سازند شوریجه

نویسنده‌گان:

[ مهدی نجمی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[ رضا موسوی حرمی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[ اسدا... محبوبی ] - گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
[ کورش اتحاد ] - گروه زمین شناسی، دانشکده ی علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:

در این پژوهش سازند مزدوران در روستای ارداک واقع در شمال غرب مشهد به منظور برطرف نمودن پاره ایی از ابهامات از جمله ضخامت ، سن و گذر آن با سازند شوریجه از دیدگاه چینه شناسی مورد مطالعه قرار گرفته است که حاصل آن تأیید گذر تدریجی سازند چمن بید به مزدوران در این مقطع و وجود دریای مشترک دوگر - مالم در حوضه رسوبی کپه داغ می با شد . همچنین با توجه به حضور لایه ماسه سنگی واجد بقایای گیاهی حمل شده در قاعده سازند شوریجه به عنوان آغاز این سازند ، به مانند بسیاری از نقاط دیگر کپه داغ و همچنین شناسایی فرامینیفرهایی به سن نئوکومین در رسوبات آغازین سازند شوریجه حد اکثر سن سازند مزدوران در مقطع مطالعه شده ، بر خلاف آنچه تاکنون نئوکومین گزارش پیشنهاد شده ، نیتونین پیشنهاد می گردد.

کلید واژه ها: خراسان رضوى