مدل پتروژنتیکی جهت منشاء تکامل استوک گرانیتوئیدی چنار شهر بابک

مدل پتروژنتیکی جهت منشاء تکامل استوک گرانیتوئیدی چنار شهر بابک

نویسنده‌گان:

[ محسن آروین ] - بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ سارا درگاهی ] - دانشجوی دکترای پترولوژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

استوک گرانیتوئیدی چنار شهر بابک با سن میوسن پائینی تا میانی، در استان کرمان، شمال شرق شهر بابک و در مجموعه ماگمایی ارومیه-دختر واقع شده است. این توده گرانیتوئیدی از نوع ساب سالوس و کم عمق با فشار بخار آب 5/5-5 کیلوبار می باشد و مقدار آب آن حدود 4-3/8 درصد است. میزان فعالیت آب نیز برابر 0/45-0/4 تخمین زده می شود. دمای تشکیل این توده حدود 800-780 درجه سانتیگراد می باشد. مطالعات ژئوشیمیایی نشان می دهد که توده گرانیتوئیدی چنار از نوع متاآلومینوس تا کمی پرآلومینوس، کالکوآلکالن عادی تا کالکوآلکالن غنی از پتاسیم و I کوردیلرایی می باشد. این توده از نظر موقعیت تکتونیکی مربوط به قوس بوده و در یک محیط آتشفشانی حاشیه قاره ای تشکیل گردیده است. منشاء این توده نفوذی مربوط به ذوب بخشی لیتوسفر اقیانوسی و گوشته واقع در بالای آن در یک زون فرورانش در عمق 20-16 کیلوبار می باشد و ذوب سنگ منشاء در شرایط فقدان یا کمبود نسبی آب صورت گرفته است.


کلید واژه ها: کرمان