محیط رسوبی و ژئوشیمی تبخیری های شمال غرب زنجان

محیط رسوبی و ژئوشیمی تبخیری های شمال غرب زنجان

نویسنده‌گان:

[ زهرا کلانتر زاده ] - دانشجوی کار شناسی ارشد زمین شناسی، دانشگاه تهران
[ حسین رحیم پور بناب ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:

توالیهای تبخیری همزمان با رسوبگذاری در شمال غرب ایران ( شمال غرب زنجان ) با سن میوسن شامل کانیهای هالیت، ژیپس، ایندریت و پتاس با بافتهای اولیه و ثانویه می باشند. شواهد پتروگرافی مانند هالیت جناقی، هالیت گلی و انحلال هالیت یک محیط ته نشینی کم عمق را نشان می دهند. فقدان کانیهای شاخص محیطهای قاره ای و غلظت بالای برم در هالیت نیز حاکی از منشاء دریایی شورا به ها می باشد . مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی این نهشته ها مبین یک محیط دریایی کم عمق برای این توالیهای تبخیری می با شند .

کلید واژه ها: زنجان