محیط تکتونوماگمایی گرانیتوئیدهای چهار گنبد سیرجان

محیط تکتونوماگمایی گرانیتوئیدهای چهار گنبد سیرجان

نویسنده‌گان:

[ عبدالناصر فضل نیا ] - دانشجوی دکترای پترولوژی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ عباس مرادیان ] - عضو هیئت علمی بخش زمین شناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

گرانیتوئیدهای چهارگنبد سیرجان واقع در قسمت جنوب شرقی کمربند ماگمایی ارومیه- دختر (نوار دهج-ساردوئیه) قرار دارند. سن احتمالی این گرانیتوئید الیگوسن می یاشد. مجموعه فوق بهمراه دیگر گرانیتوئیدهای مشابه( گرانیتوئیدهای نطنز-کرکس-بزمان، چنار شهربابک، باتولیت کالیفورنیا، باتولیت ساحلی پرو و گرانیتوئیدهای کردیلریای آند مرکزی) و تقریباً هم سن در کمربند ماگمایی ارومیه -دختر در یک قوس ماگمایی حاشیه قاره ای ایجاد شده اند. با ترسیم نمونه های سنگی گرانیتوئیدهای چهارگنبد و گرانیتوئیدهای مشابه و هم سن در این کمربند در نمودارهای تعیین محیط تتونیکی، اکثر آنها در محدوده گرانیتوئیدهای قوس آتشفشانی ( VAG) قرار گرفتند. وجود شواهد میکروسکوپی (پلاژیوکلازهای اسکلتی و منطقه بندی ناپیوسته در برخی از آنها، آمفیبول های تحلیل رفته، چشم های کوارتز حاشیه دار و غیر)، همراه با پراکندگی در نمودارهای تغییری Sr/(K+Ca),Ba,Sr و( ba/(k+Ca ، نشانگر اختلاط ماگمایی (نوعی دورگه ای شدگی) در توده های گرانیتوئیدی چهارگنبد است. همچنین افزایش و تفاوت در مقادیر عناصر با پتانسیل یونی ضعیف (K,Ba,Rb,Sr وTh) نسبت به عناصر با پتانسیل یونی قوی ( Ce,Y,Ti و Nb ) به همراه تفاوت در نسبت های Ce/Zr,La/Zr, Rb/Zr و Nb/Zr برای تمام مقادیر سنگی منطقه مورد مطالعه نشان می دهد که آب نقش فعالی در آلودگی ماگمایی داشته و تفاوت در نسبت ها، آلودگی احتمالی مهمی (نوعی دورگه ای شدگی) را در ایجاد این گرانیتوئیدها بیان می کند. عملکرد گسل چهارگنبد باعث جایگزینی بصورت تزریق فشاری شده است.


کلید واژه ها: کرمان