میکروفاسیسها و محیط رسوبی سنگهای دونین ناحیه چاهریسه (شمال شرق اصفهان)

میکروفاسیسها و محیط رسوبی سنگهای دونین ناحیه چاهریسه (شمال شرق اصفهان)

نویسنده‌گان:

[ امر اله صفری ] - بخش زمین شناسی - دانشگاه اصفهان
[ عبدالحسین کنگا زیان ] - بخش زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خو راسگان

خلاصه مقاله:

سنگهای دونین ناحیه چاهریسه در 55 کیلومتری شمال شرق اصفهان در راه ارتباطی اصفهان به اردستان قرار گرفته اند این سنگها شامل ماسه سنگ، شیل، دولومیت، آهک و آهک مارنی می باشند بر اساس مطالعات صحرایی و میکروسکوپی که بر روی بیش از 200 نمونه صورت پذیرفت موجب تشخیص سه رخساره ی تخریبی و سیزده میکروفاسیس کربناته در سنگهای دونین بالایی این ناحیه گردید. رخساره های کربناته مزبور در زیر محیطهای رسوبی پهنه ی جزر و مدی (Tidal flat)، لاگون (Lagoon)، سدیابار (Barrier) و دریای باز (Open marine) تشکیل شده اندو نشان دهنده ی حوضه ی رسوبگذاری از نوع دریایی اپی کانتیننتال (Epicontinental) بوده است.

کلید واژه ها: اصفهان