مورفولوژی رودخانه ها و تکتونیک فعال (با نگرشی بر وضعیت کنونی رودخانه ی قزل اوزن در استان زنجان)

مورفولوژی رودخانه ها و تکتونیک فعال (با نگرشی بر وضعیت کنونی رودخانه ی قزل اوزن در استان زنجان)

نویسنده‌گان:

[ مهران آرین ] - دانشجوی دوره دکترا تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی - مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
[ محسن پور کرمانی ] - استاد دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

سیستم های رودخانه ای به عنوان یکی از حیاتی ترین عناصر تشکیل دهنده ی سطح زمین، از جنبه های گوناگون مورد توجه انسان قرار دارند. از آنجا که اخیراً تبعیت رودخانه ها از فرایند های دگرشکلی پوسته ی زمین ثابت گردیده، بررسی جنبه های مورفولوژیکی آنها بیش از پیش مد نظر محققین قرار گرفته است. لذا در این نوشتار، با استفاده از این روش ها که ابزارهای مهمی برای آگاهی از عملکرد تکتونیک فعال هستند، وضعیت کنونی دگرشکلی در بخش هایی از طول حدوداً صد کیلومتری رودخانه ی قزل اوزن در استان زنجان تشریح گردیده است.

کلید واژه ها: زنجان