منطقه برشی بهبهان

منطقه برشی بهبهان

نویسنده‌گان:

[ مهران آرین ] - دانشجوی دوره دکترا تکتونیک دانشگاه شهید بهشتی - مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت
[ محسن پور کرمانی ] - استاد دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:

مناطق برشی (Shear Zones) از پدیده های رایج در نواحی تحت دگرشکلی می باشند و در این پژوهش، به معرفی یکی از آنها در Foredeep زاگرس پرداخته شده است. این منطقه ی برشی چپگرد در جنوب هر بهبهان واقع بوده و دارای جهت گیری خاوری-باختری است. عملکرد شکل پذیر ( Ductile) منطقه ی برشی بهبهان، باعث خمیدگیهایی در طول مرزهای محدود کننده ی شمالی و جنوبی آن گردیده و لذا Syntaxis و Salient های شاخصی چون پازنان و رگ سفید را در طول مرز شمالی دشت ساحلی زاگرس ایجاد نموده است.

کلید واژه ها: خوزستان