طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه

دسته دورسنجی و GIS
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری همایش ژئوماتیک۸۲
تاريخ برگزاری ۲۶ دی ۱۳۸۶

طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه

نویسنده‌گان:

[ علیرضا وفایی نژاد ] - کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات جغرافیایی از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ حمید عبادی ] - استادیار و مدیریت گروه مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
[ روزبه شاد ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اطلاعات جغرافیایی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

خلاصه مقاله:

امروزه بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS) به عنوان ابزاری قوی جهت کمک به برنامه ریزی و مدیریت بهینه رونق بسیاری یافته است.GIS هایی که امروزه فراگیر شده اند اغلب در محیط ایستا عمل می کنند، در حالی که اکثر پدیده های اطراف ما متحرک و با گذشت زمان درحال تغییر هستند . بنابراین ما باید بنحوی این تغییرات را به GIS اعمال نماییم که این موضوع ما را بس مت یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا رهنمون خواهد نمود . در یک GIS پویا می بایست تغییرات همزمان با وقوع ب نحوی در سیستم منعکس شوند . به عبارتی دیگر تغیی رات می بایست به صورت خودکار به مدل مربوطه درGIS انتقال داده شده و مدل مذکور بازنگری شود و بر اساس این مدل بازنگری شده تجزیه و تحلیل لازم انجام گیرد. با افزایش کاربران و آشنایی آنها با GIS ایجاد و استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی پویا روبه فزونی گذا شته است که با توجه به کاربرد گسترده این سیستمها و اینکه تاکنون تحقیقات چندانی در این زمینه مخصوصًا در کشور ما انجام نشده است تحقیق حاضر نمونه ای از کار تحقیقاتی در این زمینه می باشد. طراحی و پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی پویا که از واردکردن لحظه ای داده های GPS در محیط GIS بدست می آید و انجام یکسری مدلسازی بلادرنگ با تأکید بر آنالیز انتخاب مسیر بهینه هدف اصلی این تحقیق می باشد . به این منظور، در ابتدا اطلاعات مکانی و توصیفی موردنیاز آماده سازی گردید و تصحیحات و پردازش های اولیه روی آنها انجام شد، در ادامه خروجی یک سیستم ردیابی به نام OZTRAK با استفاده از محیط VisualBasic دریافت گردید و پس از آن نرم افزاری با نام DGIS طراحی و پیاده سازی شد که طی آن علاوه بر ابزار ویرایشی، کارتوگرافی و تناظریابی نقشه ای (MapMatching) انجام مسیریابی پویا براساس کمترین فاصله و زمان ممکن بین دونقطه با استفاده از الگوریتم Dijkstra مدنظر قرار گرفته است.


کلمات کلیدی:

کلید واژه ها: سایر موارد