مطالعه نانوپلانکتون های نهشته های نئوژن مناطق شمالی ایران

دسته چینه شناسی و فسیل شناسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری دومین همایش سالانه انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده فاطمه هادوی-
تاريخ برگزاری ۲۷ مرداد ۱۳۷۷
در طی دوران نئوژن دو حوضه رسوبی در فلات ایران گسترش داشته است:
الف- حوضه شمال که بخش شمالی گسل شمالی البرز و دشت ساحلی دریای خزر را دربر می گرفته است. در البرز حوضه رسوبات دریایی و لب شور دوره نئوژن با رخساره پاراتتیس ا زدوره میوسن میانی بالایی تا اشکوب نئوکاسپین برجای گذاشته شده است.
ب- حوضه جنوبی که در جنوب رشته جبال البرز توسعه داشته و شامل ایران مرکزی و جبال زاگرس می باشد. در این حوضه رخساره دریایی نئوژن از رخساره تتیس از دوره الیگوسن تا میوسن بالایی بر جای گذاشته شده است (یاسینی 1360). در این بررسی رسوبات نئوژن حوضه پاراتتیس واقع در منطقه کوهپایه ای بین علمده و نکارود بوسیله نانوپلانکتون های اهکی مطالعه و سن یابی شده اند.
نانوپلانکتون های آهکی، جلبک های قهوه ای طلایی هستند که برای تطابق بین قاره ای و بین اقیانوسی رسوبات مورد استفاده قرار می گیرند و امروزه زون بندی های ارائه شده بر مبنای این موجودات از سایر زون بندی های انجام شده بر پایه دیگر موجودات پلانکتون دقیق تر است. در مطالعات کنونی برای اولین بار تعداد 17 جنس و 31 گونه نانوپلانکتون های آهکی نهشته هایی از نئوژن که در سال 1360 توسط یاسینی به سارماسین نسبت داده شده شناسایی و عکسبرداری شده اند. بر اساس حضور فسیل های مذکور سن نهشته های یاد شده مرز میوسن پلیوسن پیشین می باشد که با زونهای NN12-NN15 وابسته به زون بندی مارتینی 1971 همخوانی دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد