کاربرد مکانیک سنگ در پیش بینی فرسایش آثار باستانی

کاربرد مکانیک سنگ در پیش بینی فرسایش آثار باستانی

نویسنده‌گان:

[ نگینه فرهنگ دوست ] - کارشناس ارشد مرمت آثار باستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
[ سعید دهقان ] - عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات، ودانشجوی دوره دکتری معدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

خلاصه مقاله:

آثارباستانی میراث کهن ایران زمین می باشندو حفظ و حراستاز آنها،وظیفهای ملیاسـت . درایـ ن مقالهتلاش شده است تا نتا یج مطالعات مکان یک سنگ یانجام شده درخـصوص پـ یش ب ینـ ی م یـ زان فرسایش این آثار،ارائه شود . بدین منظورنمونههاییازتودهسنگ های آثار باستانی، نقـش رسـتم، تنگ چوگان و نقش رجب تهیه وآزمایشات آزمایشگاهی بر روی آنهاانجامشد . آثار یـ اد شـده جـز و کهن ترین آثار باستان ی ایران می باشند کهو دراستان شیراز قرار دارند . دلیل انتخاب این آثـار بـه صورت متمرکز در یک استان، یکـسان بـودن شـرایط آب و هـوا یی ( دما،رطوبـت،م یزان بارنـدگ ی وعواملی نظیر آنها ) در فرآیند مقایسه و پیش بینی بوده اسـت . نتـا یج مطالعـات آزما یـ شگاهی و اندازه گیری خواص مکان یکی سنگهانشان داد که توده سنگ نقـش برجـسته تنـگ چوگـان از نظـر پارامترهای مکان یک سنگ ی، دارا ی ک یفیت پائ ین تر ی نسبت به توده سنگ سا یرآثـار یـ ادشـده مـ ی باشد و پ یش ب ینی شد که ا ین اثر از سایرآثار، تاثیرپذیری ب یـ شتری از عوامـل فرسـا یش داشـته و احتیاج به مرمت و بازساز ی ب یشتری دارد . نتایج مطالعات و مشاهدات انجام شده محلینیزنـشان داد که علی رغم یکسان بودن شرایط آب و هوایی و زمان ایجاد نقوش برجسته و نیـ ز جـوان تـر بودن ( از نظر سن زمین شناسی ) سنگ تنگ چوگان نـسبت بـه سـا یر نقـوش، ایـ ن اثـر باسـتان ی فرسایش بیشتری پیدا کرده است و صحت نتایج و پـ یش بینـ ی هـا ی آزمایـ شگاهی تائیـ دشـد و لذااستفاده از دانش مکان یک سنگ برا ی پ یش ب ینی احتمال فرسا یش و تخر یـ ب سـا یر آثـار و ن یـ ز اولویت بندی مرمت و بازسازی آنها،توصیه می شود


کلمات کلیدی:

مکانیک سنگ- فرسایش- نقش رستم- تنگ چوگان - نقش رجب

کلید واژه ها: سایر موارد