کاربرد روش های آماری چند متغیره در تخمین مقاومت فشاری تک محوره سنگ با استفاده از آزمایش های غیر مستقیم

کاربرد روش های آماری چند متغیره در تخمین مقاومت فشاری تک محوره سنگ با استفاده از آزمایش های غیر مستقیم

نویسنده‌گان:

[ عبدالهادی قزوینیان ] - استادیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس
[ وامق رسولی ] - استادیار گروه مکانیک سنگ، دانشگاه امیر کبیر
[ رضا نورانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

مقاومت فشاری تک محوری سنگ یکی از مهمترین پارامترها در طراحی سازه های سنگی زیرزمینی و سطحی می باشد . برای انجام این آزمایش، نمونه هایی نیاز است که طبق استاندارد و با کیفیت بالا تهیه شده باشد . اما تهیه ی این نمونه ها به خصوص در سنگ های خرد شده، با تورق بالا و سنگ های ضعیف، مشکل و زمان بر می باشد . از این رو محققین زیادی از آزمایش های غیر مستقیم برای تخمین مقاومت فشاری سنگ استفاده نموده اند . اما در پروژه های معدنی و عمرانی روابط ساده تک پارامتری اعتبار کافی ندارند . برای رفع این مشکل می توان با استفاده از روش های آماری چند متغیره و با استفاده از چند آزمون غیر مستقیم به طور همزمان تخمینی معتبرتر از مقاومت فشاری ارائه کرد .
هدف از این تحقیق ارائه و بررسی روابط ساده و چند متغیره برای تخمین مقاومت فشاری است . برای رسیدن به این هدف 16 نوع سنگ با لیتولوژی های مختلف شامل آهک، ماسه سنگ، مارن،
اسلیت، گرانیت هوازده و تراورتن، از پروژه های معدنی و عمرانی کشور انتخاب و مطابق با استاندارد انجمن بین المللی مکانیک سنگ، آزمایش های شاخص بار نقطه ای، سرعت صوت، چکش
اشمیت، خصوصیات فیزیکی و مقاومت فشاری انجام شد و روابطی چند متغیره برای تخمین مقاومت فشاری به دست آمد


کلمات کلیدی:

خصوصیات فیزیکی سنگ، مقاومت فشاری تک محوری، تحلیل های چند متغیره

کلید واژه ها: سایر موارد