کاربرد سیستم‌های مهندسی سنگ در ارزیابی قابلیت انفجار توده سنگ

کاربرد سیستم‌های مهندسی سنگ در ارزیابی قابلیت انفجار توده سنگ

نویسنده‌گان:

[ مسعود صادقی ] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر
[ وامق رسولی ] - عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی نفت ؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

خواص ماده سنگ و ساختار ناپیوستگی ها در توده سنگ از مهمترین پارامترهای موثر بر نتایج آتشباری هستند . این تاثیر به صورت قابلیت انفجار، ویژگی طبیعی توده سنگ به شمار می آید . تا
کنون تلاش های زیادی برای ارزیابی قابلیت انفجار توده سنگ بر اساس طبقه بندی های ژئومکانیکی توده سنگ و تعیین خرج ویژه بهینه انجام شده است . در این مقاله با بیان نقاط ضعف روش های موجود، سیستم ارزیابی قابلیت انفجار بر مبنای سیستم های مهندسی سنگ مطالعه و بررسی شده است . به این منظور قابلیت انفجار سه توده مختلف در معدن مس سرچشمه ارزیابی و نتایج با بعد فرکتال پس از آتشباری مقایسه شده است .


کلمات کلیدی:

آتشباری، قابلیت انفجار، سیستم‌های مهندسی سنگ، معدن مس سرچشمه

کلید واژه ها: سایر موارد