مقایسه ملاکهای مختلف شکست برشی با استفاده از نتایج آزمایشات برش مستقیم بر روی سطوح ناهموار مصنوعی

مقایسه ملاکهای مختلف شکست برشی با استفاده از نتایج آزمایشات برش مستقیم بر روی سطوح ناهموار مصنوعی

نویسنده:

[ مرتضی قارونی نیک ] - عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

خلاصه مقاله:

بر اساس آزمایشات برش مستقیم بر روی سطوح صاف و ناهموار، می توان نتیجه گیری کرد که مکانیزم شکست و حرکت روی سطوح صاف را می توان با دقت بالایی توسط معیار شکست موهر - کولمب مدل نمود . لیکن بخاطر زبری و برجستگیهای سطوح ناهموار، ارزیابی و پیش بینی مکانیزم خرابی و شکست این نوع سطوح مشکل تر بوده و میدان تنشی که باعث شکست این ناهمواریها می شود، پیچیده تر می باشد . مشکلات عملی در اندازه گیری و تفسیر تاثیر این ناهمواریها، محققین را بسوی توسعه و تهیه مدلهای فیزیکی و تحلیلی برای واقعی تر کردن سطوح ناهموار راهنمایی کرده است . با مقایسه ای که بر روی منحنی های شکست با استفاده از معیارهای مختلف شکست برشی انجام شده نتایج جالب توجهی به دست آمده است . این مقاله به بررسی معیارهای مختلف شکست برشی پرداخته و نتایج حاصل از آزمایش برش مستقیم بر روی نمونه های مصنوعی دارای سطوح ناهموار را با این معیارها مقایسه نموده و میزان انطباق آنها را با معیارهای مختلف شکست برشی بررسی نموده است . از این مقایسه ها نتیجه گرفته شده است که در پروژه های مهندسی عمران که سطح تنشهای نرمال نسبتا پایین هستند، معیار تجربی پیشنهاد شده توسط Jaeger انطباق مناسب تری با نتایج حاصل از آزمایشهای برش مستقیم بر روی نمونه های مصنوعی ناهموار تهیه شده در آزمایشگاه دارد .


کلمات کلیدی:

برش مستقیم، سطوح ناهموار، معیارهای شکست برشی

کلید واژه ها: سایر موارد