مقایسه مدل عددی دو بعدی و سه بعدی شکست واژگونی سطوح شیبدار سنگی و بررسی نتایج با تحلیل تعادل حدی

مقایسه مدل عددی دو بعدی و سه بعدی شکست واژگونی سطوح شیبدار سنگی و بررسی نتایج با تحلیل تعادل حدی

نویسنده‌گان:

[ عبدالهادی قزوینیان ] - عضو هیئت علمی گروه مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
[ میررئوف هادئی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک سنگ دانشگاه تربیت مدرس
[ بهنام پناه بر ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه تربیت مدرس

خلاصه مقاله:

شکست واژگونی Toppling failure در مبحث پایداری سطوح شیبدار، از پیچیدگی بسیاری نسبت به سایر مدلهای شکست برخوردار است بدین صورت که نمیتوان به راحتی مکانیزم رخداد آن را مشخص کرد . با پیشرفت روشهای مختلف تحلیلی و ساده سازیهای صورت گرفته د ر ژئومتری مدل شکست، بررسیهائی بر اساس تعادل حدی برای تحلیل شکست واژگونی صورت گرفته است . همچنین بعد از توسعه روشهای عددی و ترویج متدهائی که میتوانند محیطهای ناپیوسته را مدل کنند، این امکان به وجود آمد که بتوان شکست واژگونی را مدل کرد . دراین تحقیق، مدلهای دوبعدی و سهبعدی از شکست واژگونی مطابق ژئومتری تحلیل حدی، در نرمافزارهای3DEC و UDEC ساخته شده ومورد ارزیابی قرار گرفتهاند . این تحلیل و آنالیز نتایج مدلها، با نتیجه آنالیز حدی مقایسه شده و نتیجه تحلیل تعادل حدی اعتبار سنجی شده است .


کلمات کلیدی:

شکست واژگونی، تعادل حدی، مدل عددی، مدل ناپیوسته، UDEC، 3DEC

کلید واژه ها: سایر موارد