مطالعه کانی شناسی، دوام، سختی و مقاومت سازند قم در شرق و شمال شرق همدان

مطالعه کانی شناسی،  دوام،  سختی و مقاومت سازند قم در شرق و شمال شرق همدان

نویسنده‌گان:

[ معصومه کاپله ی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بو علی سینا همدان،
[ محمدحسین قبادی ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بو علی سینا همدان
[ مجتبی حیدری ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بو علی سینا همدان
[ سعید خدابخش ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بو علی سینا همدان

خلاصه مقاله:

در این پژوهش دوام - شکفتگی ، سختی و مقاومت بار نقطه ای و ارتباط این ویژگیها برای سازند قم در شرق و شمال شرق همدان بررسی شده است . این سازند در مناطق مذکورشامل آهک ، آهک
ماسه ای ، مارن ، سیلت استون و کنگلومرا می باشد . آزمایش دوام برای سنگهای سخت در دو سیکل و برای سنگهای نرم در پنج سیکل انجام شد . شاخص مقاومت بار نقطه ای نمونه ها نیز برای حالت طبیعی ، خشک و اشباع به دست آمد . در این پژوهش سختی اشمیت نمونه ها در صحرا نیز تعیین شد . مطالعات انجام شده نشان می دهد که ویژگی های مکانیکی این سنگها متاثر از ترکیب کانی شناسی ، اندازه دانه ، ساخت و بافت آنها می باشد .


کلمات کلیدی:

دوام – شکفتگی، مقاومت بار نقطه، سختی، کانی شناسی، سازند قم

کلید واژه ها: همدان