مطالعه ناهمسانی مقاومت کششی سنگهای دگرگونی ناحیه همدان ( کندلان،گردنه زاغه )

مطالعه ناهمسانی مقاومت کششی سنگهای دگرگونی ناحیه همدان ( کندلان،گردنه زاغه )

نویسنده:

[ هادی امیرانلوی ] - فوق لیسانس زمین شناسی مهندسی، مهندسین مشاور هگزا

خلاصه مقاله:

شناخت ویژگیهای مکانیکی سنگها از اهمیت بالایی برخوردار بـوده و نقـش بـسزایی در موفقیـت پروژه های عمرانی داراست در این پژوهش مطالعه ویژگیهای مکانیکی سنگهای دگرگـونی ناحیـه
همدان که عمدتا از گارنت شیست ، آندالوزیت شیست و استارولیت شیست تشکیل شده به منظور تعیین ناهمسانی مقاومتی کششی آنها صورت گرفته است به همین منظور از ناحیه مورد مطالعه
نمونه هایی از سنگهای مورد نظر انتخاب و آزمایـشهای مختلـف مقـاومتی کشـشی بـار نقطـه ای ( قطری و محوری ) و مقاومت کششی برزیلی با زوایای مختلف ) B زاویه بـین محـور بارگـذاری و
سطوح تورق مغزه ) در دو حالت خشک و اشـباع انجـام گردیـده و از نتـایج حاصـله ناهمـسانی مقاومتی آنها تعیین و محاسبه گردیده است . نتایج حاصله نشان می دهد که ناهمـسانی مقـاومتی در سنگها به درجه ت ورق ( میزان دگرگونی ) و اندازه زاویه ) B زاویه بین محور بارگذاری و سطوح تورق مغزه ) بستگی دارد و آب نقش مهمی در افزایش ناهمسانی مقاومتی در سنگهای متورق دارد


کلید واژه ها: همدان