نحوه انتخاب ماشین حفر تونل در پروژه قطعه اول تونل انتقال آب کرج

نحوه انتخاب ماشین حفر تونل در پروژه قطعه اول تونل انتقال آب کرج

نویسنده‌گان:

[ مجتی عسکری ] - کارشناس ارشد فنی، تونل انتقال آب کرج
[ علی تبریزی ] - کارشناس ارشد فنی، دایره فنی و اجرایی موسسه حرا
[ محسن کریمی ] - مدیر دایره فنی و اجرایی موسسه حرا

خلاصه مقاله:

تونل انتقال آب کرج به طول تقریبی 30 کیلومتر به منظور انتقال 16 متر مکعب آب در ثانیه از سد امیر کبیر به تصفیه خانه شماره 6 طراحی شده است . طراحی و احداث قطعه اول تونل انتقال آب
کرج حد فاصل تصفیه خانه شماره 6 واقع در اراضی کن ET تا اراضی K’ بطول 15980 متر و شیب 0/13 درصد می باشد . با توجه به طول زیاد تونل و محدودیت زمانی 70 ماهه برای پروژه و با عنایت به نرخهای پایین تونلسازی با روشهای سنتی، استفاده از روشهای حفر مکانیزه تونل امری اجتناب پذیر است . در این مقاله با توجه به شرایط زمین شناسی مسیر تونل و مقایسه مزایا و معایب و سرعت حفاری انواع ماشینها، ماشین تونلزنی سپری تلسکوپی D.S.TBM برای اجرای قطعه اول تونل کرج انتخاب شده است .


کلمات کلیدی:

حفاری مکانیزه، رودهدر،انتخاب ماشین، TBM،RQD

کلید واژه ها: تهران