ارزیابی همگرایی تونل انتقال آب قمرود و تأثیر آن بر عملکرد ماشین حفاری TBM

ارزیابی همگرایی تونل انتقال آب قمرود و تأثیر آن بر عملکرد ماشین حفاری TBM

نویسنده‌گان:

[ ابراهیم فرخ ] -
[
علی مرتضوی ] -
[
غلامرضا شمسی ] -

خلاصه مقاله:

در این مقاله با توجه به مطالعات زمین شناسی مهندسی، میزان همگرایی مقطع تونـل در محـدوده کیلومتر 18 تا 36 با دو روش تحلیلی ( روش کارانزا تورس - فرهارست ) و عددی ( مدلسازی با نرم افزار ) FLAC برآورد شد تا پس از مقایسه نتایج با مشاهدات عینـی در متراژهـای حفـاری شـده تونل، راهکارهایی مناسب برای حفاری ادامه مسیر تونل، ارائه شود . بر این اسـاس در حـدود یـک ( TBM میلیمتـر ( مقـدار اضـافه حفـاری 17/5 چهارم مسـیر تونل مقدار همـگرایی مقطـع تونـل از بیشتر می باشد . مقایسه نتایج تحلیلها با مقادیر اندازه گیری شده در بخـش حفـاری شـده تونـل
نشان می دهد که مقادیر همگرایی اندازه گیری شده، بیشتر از مقادیر پیش بینی شـده مـی باشـد . بررسی این موضوع نشان می دهد کـه اسـتفاده از روشـهای تحلی لـی و عـددی مـذکور در تـوده سنگهای شیستوز از دقت مناسبی برخوردار نیست و نیاز به برداشت شرایط توده سنگ با تعداد پارامترهای بیشتر با مقیاس بزرگتر دارد .


کلمات کلیدی:

همگرایی، TBM ، ماشینهای سپری، روش تحلیلی و عددی

کلید واژه ها: قم