اصلاح روش تحلیل حلقوی برای در نظر گرفتن تاثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ

اصلاح روش تحلیل حلقوی برای در نظر گرفتن تاثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ

نویسنده‌گان:

[ حمیدرضا وثوقی فر ] - عضو هیئت آزمایشگاهی پژوهشگاه PEER، دانشگاه برکلی کالیفرنیا
[
مهدی سرلک ] - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
[
علی شاهانی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

خلاصه مقاله:

در این مقاله راهکار مناسب برای اصلاح روش تحلیل حلقوی مدل اندر کنش خاک و نگهدارنده برای در نظر گرفتن تأثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ ارائه شده است . به هنگام حفر تونل،
تغییر مکانهایی در سنگ اطراف تونل بوجود می آید که این عمل باعث توزیع تنش در اطراف آن می گردد . دیاگرام اندرکنش ( تداخلی ) نگهدارنده زمین، کمک بزرگی در جهت درک رفتار مکانیکی
مسائل تونل می باشد . در این زمینه محاسبه و ترسیم منحنی پاسخ زمین برای یک توده مشخص سنگ، تنش موجود و هندسه تونل ضروری می باشد . در برخی از روشهای عددی حالت پیچیده تر
هندسی و تنش های محلی مختلف بهره گرفته شده است . در تمام حالات به هر حال لازم است که فرضیات مهمی در مورد رفتار تنش - کرنش و معیار مقاومت و شکست برای توده سنگ پذیرفته
شود . برای تعیین منطقه پلاستیک و الاستو پلاستیک مناسبترین راه استفاده از روش حلقوی می باشد . در این روش با استفاده از تکنیک المان های مرزی اقدام به حل مسئله برای تشخیص ناحیه پلاستیک، الاستوپلاستیک و الاستیک می گردد . در یک مطالعه موردی نشان داده شده است که با در نظر گرفتن تفرق امواج زلزله ناحیه پلاستیک محاسبه شده , از روش حلقوی باید از 1/5 تا 4 برابر افزایش یابد . از این رو راهکار مناسب برای اصلاح نتایج حاصل از روش حلقوی ارائه شده است .


کلمات کلیدی:

توده سنگ، حل بسته،حل حلقوی، ناحیه پلاستیک

کلید واژه ها: سایر موارد