اعتبار سنجی روشهای تخمین تنش افقی در تونل امام زاده هاشم

اعتبار سنجی روشهای تخمین تنش افقی در تونل امام زاده هاشم

نویسنده‌گان:

[ محسن سلیمان دهکردی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنرکرمان
[
حمید منصوری ] - استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان
[
محمدعلی ابراهیمی ] - استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان
[
رضا رحمان نژاد ] - استادیار بخش مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان

خلاصه مقاله:

یافتن مقدار تنشهای افقی در تونل ها از اهمیت ویژهای برخودار است . جهت یافتن این مقادیر روشهای مختلفی پیشنهاد شده است . در این مقاله با استفاده از روشهای هوک و براون، شئوری، ترزاقی، سنگوپتا و استفانسون مقادیر تنش افقی در تونل امام زاده هاشم تخمین زده شده است . سپس با استفاده از روش عددی تفاضل محدود و با بکارگیری نرمافزار FLAC2D ، کرنش های برشی متناظر با تنش افقی حاصله از هر روش محاسبه شده است . کرنش برشی حاصل از تحلیل عددی با کرنش برشی بحرانی ساکورایی و همچنین با شرایط واقعی تونل مقایسه شده است . مشاهده شد که در تونل امام زاده هاشم، روش استفانسون مقدار تنش افقی مناسبتری را نسبت به دیگر روشها ارائه میکند .


کلمات کلیدی:

نسبت تنشها، تنش افقی، روش تفاضل محدود،FLAC2D

کلید واژه ها: گیلان