بهینه‌سازی الگوی انفجار در معدن سنگ آهک پیر بکران

بهینه‌سازی الگوی انفجار در معدن سنگ آهک پیر بکران

نویسنده‌گان:

[ محمد پولادی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
سیدحسن خوشرو ] - استادیار دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

در فرآیند معدن کاری به منظور رسیدن به خردایش مناسب سنگ، نیاز به استفاده از روشهای مختلف، از جمله روش چالزنی و آتشباری میباشد . پارامتر خردایش به عنوان یکی از عوامل اصلی
تعیین کننده نتیجه انفجار، در اقتصادی بودن عملیات استخراج نیز نقش اساسی ایفا می نماید . هدف اصلی از استخراج معدن پیربکران تولید سالیانه 850 هزارتن سنـگ آهک جهت کارخانهی ذوبآهن اصفهان میباشد . دامنه دانهبندی محصول مورد نیاز کارخانه 12-50 و 40-80 میلیمتر است و محصولات تولید شده خارج از دامنه تعریف شده ( زیر 12 میلیمتر ) بعنوان محصول فرعی، دارای ارزش بسیار کمتری در مقایسه با محـصول اصلی میباشـد . هم اکنون حدود 30 درصد از کل بار تولیدی بعد از مرحلهی سنگشکنی دارای دامنه زیر 12 میلیمتر میباشند . در این تحقیق با انجام تغییرات اعمال شده در مقدار مواد منفجره مصرفی، فاصله چال ها از سطح آزاد و فواصل چالهای انفجاری از یکدیگر و قطر چالهای انفجاری، در طی انفجارات متعدد، الگوی نهایی برای انفجار بلوکهای واقع در زون خردشده ارائه گردید . با استفاده از الگوی پیشنهاد شده، تولید محصول زیر 12 میلیمتر با کاهش 5 درصدی، به 25 درصد رسیده است . با توجه به استفاده از الگوی نهایی پیشنهادی سالیانه 440,000,000 ریال سود نصیب معدن خواهد شد .


کلمات کلیدی:

زون خردشده، شاخص خردایش سنگ، بلوک انفجاری، الگوی بهینه، خردایش

کلید واژه ها: اصفهان