بررسی نکات ژئوتکنیکی تونل شماره ۴ راه جایگزین سد کارون ۴

بررسی نکات ژئوتکنیکی تونل شماره 4 راه جایگزین سد کارون 4

نویسنده‌گان:

[ مسعود عامل سخی ] - دانشجوی دکتری مهندسی زلزله، پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، گروه مهندسی عمران، دانشگاه ارومیه
[
اصغر آزادی ] - دانشجوی دکتری ژئوفیزیک، زلزله شناسی، پژوهشگاه بین المللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله
[
سیدعبدالکریم فتاحی ] - کارشناس ارشد خاک و پی، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

خلاصه مقاله:

تونلها یکی از شریانهای حیاتی هستند که به علت صرف هزینههای گزاف جهت احداث آنها و نیز مختل شدن ترافیک عبوری در اثر تخریب کامل و یا آسیبهایجدی وارده بر آنها، رعایت نکات فنی
ژئوتکنیکی در طراحی و نیز اجرای آنها، الزامی است . براین اساس،بررسی و مطالعه مشخصات مکانیک سنگ تودههای سنگی و آبرفت محل احداث تونلها، ازنکات مهم در طراحی و اجرای تونلها
به شمار میرود . در این مقاله، پس از معرفی زمینشناسی و خصوصیات ژئوتکنیکی منطقه، به ذکر و معرفی آزمایشهای صحرایی صورت گرفته در سایت تونل شماره 4 راه جایگزین سد و نیروگاه کارون 4 پرداخته میشود . این تونل در بخش پایین دست ساختگاه سد مذکور قرار گرفته است . سپس در ادامه به بررسی و تحلیل نتایج مطالعات صحرایی صورت گرفته در استخراج پارامترهای ژئوتکنیکی سنگها و آبرفتهای محدوده طرح تونل مذکور با توجه به زمین شناسی مصالح موجود در منطقه احداث تونل پرداخته خواهد شد . در این مطالعات برای اولین بار در ایران همراه با تجهیزات صحرایی مانند GPS ، کمپاس و چکش اشمید، از یک دستگاه لرزه نگار سبک برای تعیین سرعت امواج تراکمی و برشی استفاده گردید .


کلمات کلیدی:

تونل، مکانیک سنگ، آزمایشهای صحرایی

کلید واژه ها: خوزستان