بررسی تاثیر متقابل حفاری تونل های دوقلوی قطار شهری اصفهان

بررسی تاثیر متقابل حفاری تونل های دوقلوی قطار شهری اصفهان

نویسنده‌گان:

[ فرشاسب جمشاسب ] - کارشناس ارشد استخراج معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود
[
سیدرحمان ترابی ] - دانشیار، دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
[
بهشاد جدیری ] - کارشناس ارشد اکتشاف معدن؛ دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود
[
مسعود زارع ] - دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج معدن؛ دانشکده معدن و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

خلاصه مقاله:

اهمیت احداث مترو با توجه به رشد تعداد وسایل نقلیه و میانگین بالای عمر آن ها و در نتیجه افزایش روز افزون آلودگی ها، محرز گردیده و بر این اساس احداث سیستم قطار شهری برای کلان
شهری مانند اصفهان امری ضروری تشخیص داده شده است . در این پروژه با توجه به احداث هم زمان دو تونل موازی و مشابه با قطر حدود 6/5 متر و فاصله محور به محور حدود 20 متر،
تأثیر متقابل حفر این دو تونل مورد توجه قرار گرفته است . مدلسازی به کمک نرم افزار عددی اجزاء محدود Plaxis 7.2 انجام گردیده است . تونل های دوقلو به روش تونل زنی NATM حفر گردیده و مراحل مختلف حفاری و نصب پوشش در دو تونل به 6 فاز تقسیم بندی شده است . در این تحقیق تأثیر متقابل حفاری تونل اول بر تونل دوم در پایان فازششم مورد توجه قرار گرفته است .
پارامترهای مورد نظر برای مطالعه جابجایی های افقی و قائم توده سنگ و نیز تنش های اطراف محل های بازشدگی ها می باشند . نتایج مقدماتی مطالعه نشان داد که تأثیر حفر هر تونل بر تونل دیگر در حدی است که اثر تعیین کننده ای بر روند پیشروی و طراحی وسایل نگهداری ندارد .


کلمات کلیدی:

تاثیر متقابل حفاری، تونل‌های دوقلو، نرم‌افزار PLAXIS، روش تونل‌زنی NATM


کلید واژه ها: اصفهان