بررسی تاثیر مراحل حفاری مغار توسعه بر پایداری مغار اصل فاز یک مسجد سلیمان توسط نرم افزار phase ۲ با نگرشی ویژه به نتایج ابزار دقیق

بررسی تاثیر مراحل حفاری مغار توسعه بر پایداری مغار اصل فاز یک مسجد سلیمان توسط نرم افزار phase 2 با نگرشی ویژه به نتایج ابزار دقیق

نویسنده:

[ حسن آقائی ] - کارشناس ارشد استخراج معدن، کارشناس شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

خلاصه مقاله:

سد و نیروگاه برق آبی مسجد سلیمان در 25 کیلومتری شمال شرقی شهر مسجد سلیمان و 26 کیلومتری پایین دست سد شهید عباس پور واقع می باشد . در این طرح چهار فضای بزرگ زیرزمینی که شامل مغار اصلی و ترانسفورمر فاز یک و توسعه می باشد، در نظر گرفته شده است . از جمله ویژگی های بارز این طرح، حفاری و توسعه یک فضای بزرگ، همزمان با نصب تجهیزات و بهره برداری یک فضای بزرگ مجاور آن ( فاز یک ) می باشد . در این تحقیق با استفاده از برنامه Phase 2 و نتایج ابزاردقیق، تأثیرات مراحل حفاری مغار توسعه بر پایداری فضاهای زیرزمینی فاز مجاور مورد تحلیل گردیده است . پس از مدلسازی مغارهای نیروگاه و ترانسفورمر هر دو فاز که در امتداد طولی هم واقع شده اند، داده های حاصل از ابزار دقیق ( سلول فشار ) نصب شده در فاز یک مورد بررسی قرار گرفته اند . براساس تجزیه و تحلیل های انجام گرفته، در مراحل اولیه حفاری مغار طرح توسعه، تنشهای ناحیه دراین بخش متمرکزگردیده وبا پیشروی مراحل حفاری، توزیع تنشها یکنواخت می گردد .


کلمات کلیدی:

مغار، حفاری، پایداری، Phase 2، ابزار دقیق، سد مسجد سلیمان

کلید واژه ها: خوزستان