بررسی جابجایی ‌ها در تونل انتقال آب سد شفارود و پیشنهاد سیستم نگهداری مناسب

بررسی جابجایی ‌ها در تونل انتقال آب سد شفارود و پیشنهاد سیستم نگهداری مناسب

نویسنده‌گان:

[ علیرضا رضازاده خامنه ] - کارشناس ارشد استخراج معدن
[
عزالدین بخت آور ] - دانشجوی دکتری استخراج معدن، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
[
فرزاد مسرور ] - مهندس استخراج معدن و کارمند دانشگاه صنعتی امیرکبیر

خلاصه مقاله:

برای دسترسی به اهداف اصلی در این مقاله، نخست با بررسی نتایج حاصل از برداشت های صحرایی سه دسته درزه در محدوده تونل انتقال آب سد شفا رود واقع در شمال ایران مشخص گردید . سپس با توجه به داده های مربوط به درزه ها و نتایج حاصل از آزمایشات مکانیک سنگی، توده سنگ های موجود بر اساس رده بندی های RMR و Q به ترتیب متوسط و سست تا متوسط ارزیابی شدند . در مرحله بعد تحلیل اصلی با نرم افزار UDEC انجام شد که نتایج مربوط به آن بیانگر لزوم نصب سیستم نگهداری مناسب بود . در نهایت بر اساس نتایج حاصل از رده بندی های تجربی و نرم افزار مذکور سیستم نگهداری ترکیبی شاتکریت و پیچ سنگ به عنوان سیستم ایمن و کارا انتخاب شد .


کلمات کلیدی:

تحلیل پایداری تونل، طراحی سیستم نگهداری، سد شفارود، UDEC

کلید واژه ها: گیلان