بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد بهشت آباد با توجه به آبگذری آن به روش تحلیل عددی

بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی ساختگاه سد بهشت آباد با توجه به آبگذری آن به روش تحلیل عددی

نویسنده‌گان:

[ آمنه فایل دردشتی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
[
رسول اجل لوئیان ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
محمود هاشمی ] - عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
[
بابک ابراهیمی ] - کارشناس ارشد هیدروژئولوژی ; سازمان آب منطقه ای اصفهان

خلاصه مقاله:

در این مقالهسعی شده که وضعیت آبگذری از پی و تکیه گاه های ساختگاه شیخ محمود به روش تحلیل عددی و به کمک نرم افزار UDEC 4.0 نیز برآورد شود تا نتیجه قطعی تری نسبت به وضعیت نشت و تعیین عمق پرده تزریق حاصل آید . به همین منظور پارامترهای مهندسی توده سنگ مورد نیاز نرم افزار , برای ساختگاه شیخ محمود از روش های مختلف محاسبه شده و در نهایت سعی شده تا بر اساس داده های زمین شناسی منطقه و خصوصاً توجه به گسل ها و دسته درزه های موجود، مدل ساختاری سد و پی آن در نرم افزار ساخته شده و سپس با اعمال شرایط مرزی از جمله فشارهای مختلف آب در پشت سد، میزان آبگذری از پی ساختگاه مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد . به این ترتیب به کمک داده های حاصل از تحلیل عددی ضمن برآورد میزان نشت از زیر پی سد , عمق مناسب پرده تزریق برآورد می شود .


کلمات کلیدی:

بهشت آباد، تحلیل عددی، لوژن، نشت

کلید واژه ها: چهارمحال