بررسی طرح تزریق فواره‌ای برای ساخت دیوار آب‌بند در رسوبات آبرفتی پی سد نیان – بندرعباس

بررسی طرح تزریق فواره‌ای برای ساخت دیوار آب‌بند در رسوبات آبرفتی پی سد نیان – بندرعباس

نویسنده‌گان:

[ عباس مجدی ] - استادیار دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
[
عبدالعلی اسمعیلی ] - فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مکانیک سنگ دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکدههای فنی، دانشگاه تهران
[
سیاوش لیتکوهی ] - رئیس هیات مدیره شرکت خدمات مهندسی مکانیک خاک، تهران

خلاصه مقاله:

با توجه به وضعیت ساختار پی سد نیان واقع در بندرعباس که مشتمل بر رسوبات آبرفتی با آژند ضعیف همراه با قلوه سنگ ها و تخته سنگ های با ابعاد بزرگ می باشد، استفاده از روش تزریق فواره ای را برای ساخت دیوار آب بند سد مذکور الزامی ساخت . برای بررسی پارامترهای اجرایی تزریق و نیز تعیین فواصل بین گمانه های تزریقی، چند مرحله تزریق فواره ای آزمایشی انجام گرفت . در این مقاله به شرح دو مرحله تزریق فواره ای آزمایشی پرداخته شده است . مرحله اول تزریق آزمایشی، شامل بررسی امکان سنجی استفاده از تزریق با فشار فواره ای برای ساخت دیوار آب بند و تعیین پارامترهای اولیه تزریق با فشار بالا می باشد . با بررسی نتایج تزریق آزمایشی مرحله اول، مرحله دوم تزریق فواره ای آزمایشی نیز اجرا شد . در نهایت بر اساس نتایج دو مرحله تزریق آزمایشی، طرح تزریق اصلی ساخت دیوار آب بند پی سد نیان ارائه شده است


کلمات کلیدی:

تزریق فواره‌ای، تزریق با فشار بالا، دیوار آب‌بند، سد نیان، بندرعباس

کلید واژه ها: هرمزگان