تحلیل پایداری دیواره شمال‌غربی معدن سرب و روی انگوران با استفاده از نرم افزار flac

تحلیل پایداری دیواره شمال‌غربی معدن سرب و روی انگوران با استفاده از نرم افزار flac

نویسنده‌گان:

[ پرهام خواجه پور ] - مدیر HSE شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
[ حسام مقدم علی ] - دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران کارشناس HSE شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

خلاصه مقاله:

معدن سرب و روی انگوران جز معادن بزرگ روباز ایران بوده و در استان زنجان 100) کیلومتری مسیر دندی ) واقع شده است . پس از گزارش جابجایی در نقاط مبنا نقشه برداری و مشاهده کاف
در دیواره شمالغربی معدن انگوران، بررسی هایی بمنظور تشخیص روند جابجایی شکاف صورت گرفت . این بررسی ها از آبان ماه 1384 آغاز شده و بوسیله 14 ایستگاه DGPS و دو عدد شیدگی سنج صورت گرفته است . پس از قرائت ابزارهای نصب شده و تحلیل داده ها، حداکثر جابجایی 470 میلیمتری در ایستگاه S3 و در سایر ایستگاه نیز اعداد مشابه حاصل گردیده است .
این دیواره از دولایه عمده آهک و شیست تشکیل شده است؛ لایه شیستی موجود در این دیواره بدلیل نفوذ آب سطحی، شرایط لغزش را فراهم نموده است . بر اساس شرایط موجود مدلی در محیط Flac ساخته شد؛ پس از مقایسه نتایج مدل با نتایج ابزار و نقشه برداری انجام شده، صحت مدلسازی تائید گردید . پس از بررسی روشهای پایدارسازی سطوح شیبدار، بمنظور ارائه طرح زهکشی و طرح تقویت دیواره بکارگیری شمع و حفر چالهای افقی مناسب ارزیابی شد . پس از نصب شمع طبق الگوی پیشنهادی در مدل مقدار فاکتور ایمنی از 1/9 به 3/4 ارتقا یافت؛ که مبین صحت روش پیشنهادی می باشد


کلید واژه ها: زنجان