تعیین روش حفاری مغار مخازن فشار شکن سد گتوند علیا با نگرشی ویژه به نتایج ابزار دقیق

تعیین روش حفاری مغار مخازن فشار شکن سد گتوند علیا با نگرشی ویژه به نتایج ابزار دقیق

نویسنده‌گان:

[ غلامحسین خواجه علی ] - مدیرعامل شرکت مهندسی سپاسد
[ عبدالمجید مزینی ] - رئیس کارگاه سد گتوند علیا
[ محمد رستمی ] - معاونت اجرائی حفاری های روباز و زیرزمینی سد گتوند علیا
[ غلامرضا نوروزی ] - مدیر فنی حفاری سد گنوند علیا

خلاصه مقاله:

سد گتوند در 30 کیلومتری شهرستان شوشتر و بالاتر از بند تنظیمی گتوند واقع شده است . ایـن سد از نوع سنگریزه ای با هسته رسی و سرریز بتنی بوده و با ارتفاع 178 متر از پی طراحی شده
است . مجموعه مخازن فشار شکن سیستم آبرسان سد گتوند علیا، شامل شـفت مخـزن و دو تونـل افقی با ابعاد مختلف بوده که در بالا و پائین ( تراز 185 و (230 به این شفت متصل می شوند . مغار
متصل شده به شفت مخزن در تراز 230 ، دارای طول 175 متر، ارتفاع 17,5 متر و بیـشترین عـرض 16 متر می باشد . عملیات حفاری به روش چالزنی و انفجار، شامل مرحلـه اول بـه صـورت سـینه کاری و سه مرحله کفبرداری می باشد . در ایـن تحقیـق اثـ ر مراحـل مختلـف عملیـات حفـاری بـر جابجایی ها و بار وارده بر تحکیمات در سقف و دیواره های این مغار مورد بررسـی قـرار گرفتـه است . با توجه به این که در عملیات کفبرداری گام و عمـق پیـشروی بـا توجـه بـه شـرایط زمـین شناسی و جنس سنگ تعیین می شود، تعیین گام و عمـق پیـشروی بهینـه و خـرج ویـژه بهینـه
مصرفی با استفاده از داده های همگرائی سنجی سه نقطـه ای، کـشیدگی سـنجی و لودسـل هـای نصب شده در این مغار مورد بررسی قرار گرفته است . در نهایت اثـر مراحـل مختلـف حفـاری بـر
جابجائی ها و بار وارد بر مغار و گام و عمق پیشروی بهینه و اجرائی مشخص گردیده است


کلمات کلیدی:

مخازن فشارشکن،مغار، کفبرداری، همگرائی سنج،‌ کشیدگی سنج، لودسل

کلید واژه ها: خوزستان