روش اجرای حفاری و تحکیم دهانه های آبگیر تونل های آببر سد و نیروگاه گتوند علیا

روش اجرای حفاری و تحکیم دهانه های آبگیر تونل های آببر سد و نیروگاه گتوند علیا

نویسنده‌گان:

[ غلامحسین خواجه علی ] - مدیرعامل شرکت مهندسی سپاسد
[ عبدالمجید مزینی ] - رئیس کارگاه سد گتوند علیا
[ محمد رستمی ] - معاونت اجرائی حفاری های روباز و زیرزمینی سد گتوند علیا
[ غلامرضا نوروزی ] - مدیر فنی حفاری سد گنوند علیا

خلاصه مقاله:

سد گتوند علیا در اسـتان خوزسـتان و در 30 کیلـومتری شـ مال غربـی شهرسـتان شوشـتر و 12 کیلومتری شهر گتوند واقع شده است . این سـد کـه بـر روی رودخانـه کـارون احـداث مـی شـود ،
بلندترین سد خاکی کشور با ارتفاع 178 متـر و از نـوع سـنگریزه ای بـا هـسته رسـی مـی باشـد . دهانه های آبگیر تونل های آب بر بخشی از ورودی چهار رشته تونل های آبرسا ن با طـول متوسـط هر کدام 110 متر و مقاطع حفاری متغیر می باشند . با توجه به ارتفاع زیاد این بخش از تونـل هـا وشرایط زمین شناسی، جنس سنگ، وجود درزه های کششی با امتداد عمود بـر محـور تونـل، آبـدار بودن تشکیلات کنگلومرای مربوط به سازند بختیاری این محدوده و واقـع شـدن پـا یلوت حفـاری شده گیت شفت ها در سقف این تونل ها تمهیدات ویژه ای از لحاظ مسائل فنی و اجرایی جهت حفاری این تونل ها باید اتخاذ شود . از آنجایی که ارتفاع و عرض دهانه هـای آبگیـر زیـاد و در بعـضی از مقاطع دارای حداکثر ارتفاع 30 متر و عرض 22 متر می باشد، انجام عملیات حفـ اری در یـک مرحلـه امکان پذیر نبوده و از روش حفاری تونل پیشاهنگ استفاده شده است . بدین صورت که یـک تونـل پیشاهنگ با مقطع تاج تونل های آبرسان در این بخش حفاری شده و سپس عـرض و ارتفـاع ایـن تونل به صورت حفاری چند مرحله ای ( سینه کاری _ کف برداری ) تا مقطـع نهـایی تعـریض گردیـ ده است . در نهایت با در نظر گرفتن شرایط ژئومکانیکی سنگ و شاخص هـای اسـتاندارد طبقـه بنـدی سنگ ها ( طبقه بندی RMR و ) Q ، تحکیمات مناسب جهت پایدارسازی سطوح در نظر گرفته می شود


کلمات کلیدی:

دهانه آبگیر، تونل پیشاهنگ، سازند بختیاری، کف‌برداری، طبقه‌بندی RMR وQ

کلید واژه ها: خوزستان