طراحی نگهداری تونل انتقال آب گاوشان به روش همگرایی- فشردگی

طراحی نگهداری تونل انتقال آب گاوشان به روش همگرایی- فشردگی

نویسنده‌گان:

[ آرش مسیبیان ] - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک سنگ، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ حسین توکلی ] - استاد یار بخش معدن دانشکده فنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:

در این مطالعه سعی بر آن بود تا برای دو ناحیه با مشخصات مختلف زمین شناسی و ژئومکانیکی از مسیر تونل انتقال آب سد گاوشان بوسیله روش همگرایی – فشردگی نگهداری مناسب طراحی
گردد . در این مطالعه با استفاده از این روش، نگهداری ترکیبی قاب و بتن پاشی برای ناحیه خرد شده با ضریب ایمنی 3/55 و پیچ سنگ و بتن پاشی برای ناحیه آذرین با ضریب ایمنی 3/42
طراحی گردید . کرنش های حاصل از روش نیز با کرنش مجاز Sakurai مقایسه گردید


کلمات کلیدی:

پایداری تونل، همگرایی – فشردگی، تونل گاوشان

کلید واژه ها: کرمانشاه