طراحی نرم افزار MROCK جهت محاسبه برخی ویژگی های ژئومکانیکی سنگ

طراحی نرم افزار MROCK جهت محاسبه برخی ویژگی های ژئومکانیکی سنگ

نویسنده‌گان:

[ علی اصغر میرزایی ] - فارغ التحصیل کارشناسی استخراج معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان
[ رضا قادی ] - دانشجوی کارشناسی استخراج معدن، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه

خلاصه مقاله:

کامپیوتر به عنوان پیشرفته ترین ماشین پردازش و محاسبات انسانها ، به کمک آن آمده تا با نظم و سرعت، داده ها را طوری طبقه بندی کند که نیازش در حداقل زمـان برطـرف شـود . نـرم افـزار MROCK ن یز بر اساس هم ین هدف طراح ی شده است و هر چند اصول اول یه MROCK براسـاس تئوری ها یی است که در مقالات و کتابها یی که در منابع ذکر شده اند، طراحـ ی شـده اسـت امـا در جهت تکمیل و تسه یل در برداشتها ی صحرا یی و ن یز مقا یسه سر یع نتا یج ایده ها یی به آن اضـاف ه شده است . نرم افزار MROCK بر اساس یک سر ی تصاو یر ( که از درزه ها در برداشت سـطح ی و یا مغزه ها ی گمانه ا ی ته یه م ی شود ) و یا د یگر داده ها ی صحرا یی کار م ی کند . نهایتا خروجـ ی آن مشخصه های درزه شدگ ی توده سنگ، از جمله چگال ی وزن ی درزه، RQD ، شـمارش حجمـ ی درزه، فاکتور شکل بلوک و اند یس توده سنگ Rmi است . به عنوان یک نمونه : با ته یه تصاو یری از مغزه های یک گمانه و ورود آنها به MROCK و مشخص کردن محل درزه ها توسط ابـزار هـا ی پـ یش بینی شده در آن، م ی توان به راحت ی چگال ی وزن ی درزه ها و RQD را در یافت کرد و یا از امکانـات تبدیلی ( مثلا تبدیل RQD به حجم بلوک یا شمارش حجمی درزه و برعکس ) استفاده نمود . همچنین به طور خودکار م ی توان گمانه را به چند ین قسمت طوری تقسیم کرد کـه از نظـر چگـال ی درزه در یک محدوده باشند و برا ی هر قسمت جداگانه محاسبات صورت گ یرد ( که این کار به طـور دسـت ی بسیار مشکل است ).

کلید واژه ها: سایر موارد