حدود صلاحیت قانونی مهندس نقشه بردار درنظام مهندسی ساختمان و بررسی وضعیت موجود

حدود صلاحیت قانونی مهندس نقشه بردار درنظام مهندسی ساختمان و بررسی وضعیت موجود

نویسنده‌گان:

[ مجید عباسی ] -
[ محسن بهنیان ] - عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان
[ بهزاد عابدینی ] - مسئول کاداستر استان زنجان

خلاصه مقاله:

قانون نظام مهندسی جایگاه مهندس نقشه بردار را در امور شهرسازی و ساختمان سازی بدرستی مشخص نموده است. متاسفانه علیرغم گذشت چند سال از تصویب و ابلاغ قانون فوق مهندسی نقشه بردار در سازمانهای نظام مهندسی در جایگاه مشخص شده قانونی خود قرار ندارد. بعبارت دیگر امور مرتبط با نقشه برداری که قانونا باید از مجرای سازانهای نظام مهندسی توسط مهندس نقشه بردار ذیصلاح انجام شود بصورت کاملاً غیر تخصصی توسط افراد غیر نقشه بردار انجام میگیرند. این مسئله افراد جامعه را که گیرندگان خدمات نقشه برداری هستند دچار مشکلات عدیده می کند. این مقاله می کوشد ضمن بیان قوانین موجود و تصریح جایگاه قانونی نقشه برداران در امور ساخت و ساز کشور به تشریح وضعیت موجود پرداخته و مثالهایی را در خصوص تبعات انجام کارهای تخصصی نقشه برداری توسط غیر متخصصین در این امر ارائه نماید.

کلید واژه ها: سایر موارد