میکروبیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه در غرب شهرستان اردکان ، منطقه فخرآباد بر اساس فرامینیفرا

میکروبیواستراتیگرافی رسوبات کرتاسه در غرب شهرستان اردکان ، منطقه فخرآباد بر اساس فرامینیفرا

نویسنده‌گان:

[ کوروش رشیدی ] - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اردکان یزد
[ رضا حنیف زاده ] - عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور اردکان یزد
[ ابراهیم کاملی ] - مدرس آموزش و پرورش میمه

خلاصه مقاله:

رخنمون رسوبات کرتاسه در ۳۵ کیلومتری غرب اردکان محتوی ماکروفونای متنوع و فراوان شامل دوکفه ایها، خارپوستان، آمونیتها، بازوپایان، بریوزا و مرجانها گویای شرایط مناسب زیست دریای کرتاسه بالایی در این بخش از ایران مرکزی است اما نکته قابل توجه در بالای ردیف کرتاسه در این ناحیه مارنهای رنگینی است که غنی از فسیلهای پلاژیک Marginotruncana pseudolinneiana, Marginotruncana coronata, M. marginata, Calcisphaerula به همراه M.schneegansi, M. sigali, M,sigali Hedbergella delrionsis? H. holmedelensis innominata pithonella ovalis,Stomiosphaera sphaerica است. همگی فسیلهای پلاژیک فوق گویای وجود یک دریای نسبتا عمیق د ر زمان تورونین میانی تا سانتونین در این ناحیه است، و گویای پیشروی این دریا با رخساره کم عمق در قبل از تورونین میانی است.

کلید واژه ها: یزد